تولید محتوا

  تولید محتوا برای اثرگذاری و رسیدن به فاکتورهای مهم سازمان ها اقدامی است که انجام می دهم

  بازاریابی دیجیتال

  تدوین استراتژی و اجرای بازاریابی دیجیتال

  بازاریابی و فروش

  برای سازمان شما بازاریابی و فروش اینترنتی انجام می دهم

  استراتژیست محتوا

  استراتژی مناسبی برای بازاریابی محتوایی شما پیاده خواهم کرد.